پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- تاریخچه عنوان
پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات در گذر زمان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، در گذر زمان نام‌های مختلفی را تجربه کرده است:

نشریه فنی  مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران: 1351 تا 1357
اطلاع رسانی: 1361 تا 1378
علوم اطلاع رسانی: 1378 تا 1384
فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات: پائیز 1384 تا زمستان 1390

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات: زمستان 1390 تاکنون

لازم به ذکر است که انتشار این فصلنامه در فاصله سالهای 1357 تا 1361 متوقف شده است.

 
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات:
http://jipm.irandoc.ac.ir/find.php?item=1.172.26.fa
برگشت به اصل مطلب