نویسنده = لیلا دهقانی
تاثیر فرآیند جستجوی اطلاعات مبتنی بر وظایف کاری در یادگیری دانشجویان

دوره 38، شماره 4، تیر 1402، صفحه 1429-1455

10.22034/jipm.2023.701395

فرخنده قاسمی؛ حکیمه واحدپرست؛ مهستی گنجو؛ لیلا دهقانی


ارائه روشی نوین برای استخراج خودکار چهریزه‌ها در جستجوهای چهریزه‌ای (مورد مطالعه: حوزه زنان و زایمان)

دوره 37، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 807-838

10.35050/JIPM010.2022.788

عبدالحسین فرج‌پهلو؛ فریده عصاره؛ سید مصطفی فخراحمد؛ لیلا دهقانی


روند رشد رویکرد تحلیل چهریزه‌ای در سازماندهی دانش: مروری صد ساله

دوره 34، شماره 3، تیر 1398، صفحه 1235-1264

10.35050/JIPM010.2019.037

عبدالحسین فرج پهلو؛ فریده عصاره؛ سید مصطفی فخر احمد؛ لیلا دهقانی


پوشش نمایه کتابشناختی در یک حوزه چند‌رشته‌ای

دوره 22، شماره 3، فروردین 1386، صفحه 111-138

لیلا دهقانی


بررسی روند تاریخی رشد و توسعه پایگاه‌های اطلاعاتی پیوسته

دوره 21، شماره 4، تیر 1385، صفحه 65-79

رحیم علیجانی؛ لیلا دهقانی