نویسنده = سیروس علیدوستی
تحلیل مدل‌های ارزیابی و موفقیت کتابخانه‌های دیجیتالی

دوره 33، شماره 1، آذر 1396، صفحه 331-354

10.35050/JIPM010.2017.014

حمیدرضا مختاری اسکی؛ سیروس علیدوستی


بنیانی برای طراحی مدل بلوغ کتابخانه دیجیتالی: کاربرد روش فراترکیب

دوره 32، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 843-874

10.35050/JIPM010.2017.040

فاطمه شیخ شعاعی؛ نادر نقشینه؛ سیروس علیدوستی؛ مریم ناخدا


کاربرد دو روش تصمیم‌گیری در تحلیل رتبه‌بندی متخصصان از مدل‌های تغییر

دوره 26، شماره 4، مهر 1390، صفحه 1009-1037

مریم ناخدا؛ غلامرضا فدایی؛ سیروس علیدوستی


اطلاعات و امکانات ارتباطی در وب سایت سازمانهای دولتی: مرور نوشتارها

دوره 26، شماره 3، تیر 1390، صفحه 735-756

سیروس علیدوستی؛ محمدعلی باقری


بازطراحی اقلام محتوایی پرتالهای استانی ایران

دوره 25، شماره 4، شهریور 1389، صفحه 659-694

سیروس علیدوستی؛ زهراسادات خلیلی


الگوی توصیف و تحلیل پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها

دوره 24، شماره 4، تیر 1388، صفحه 5-28

سیروس علیدوستی؛ پرویز شهریاری؛ محمود خسروجردی؛ فرهاد شیرانی؛ حمیده بیرامی


پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران: بسط مدل پذیرش فناوری

دوره 24، شماره 3، فروردین 1388، صفحه 5-33

محمدعلی باقری؛ محمدتقی حمیدی بهشتی؛ سیروس علیدوستی