نویسنده = ملوک السادات بهشتی
جامعه اطلاعاتی و توسعه

دوره 13، شماره 2، دی 1376، صفحه 39-43

ملوک السادات بهشتی؛ دلیا توریجوس


ترجمه فارسی اصطلاحنامه اسپاینز

دوره 12، شماره 1، مهر 1375، صفحه 10-26

ملوک السادات بهشتی