نویسنده = جلال مساوات
نکاتی چند درباره چکیده و چکیده نویسی

دوره 9، شماره 1، مهر 1364، صفحه 59-73

جلال مساوات


مفهوم اطلاع (3)

دوره 8، شماره 2، مهر 1363، صفحه 50-68

جلال مساوات


مفهوم اطلاع(2)

دوره 7، شماره 2، مهر 1362، صفحه 17-31

جلال مساوات


مفهوم اطلاع(1)

دوره 7، شماره 1، مهر 1362، صفحه 68-85

جلال مساوات