نویسنده = عبدالرضا نوروزی چاکلی
نقش و جایگاه مطالعات علم‌سنجی در توسعه

دوره 27، شماره 3، تیر 1391، صفحه 723-736

عبدالرضا نوروزی چاکلی