نویسنده = محسن نوکاریزی
تحلیل حرکات چشم کاربران و نقش توانمندی‌های آن‌ها هنگام تعامل با رابط کاربر وب‌سایت‌ها

دوره 37، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 979-1010

10.35050/JIPM010.2022.285

مهدی زاهدی نوقابی؛ رحمت‌الله فتاحی؛ جواد صالحی فدردی؛ محسن نوکاریزی


تحلیل و نقد بازنمایی‌گرایی در کنش بازیابی اطلاعات

دوره 37، شماره 2، آذر 1400، صفحه 497-526

10.52547/jipm.37.2.497

محبوبه فراشباشی آستانه؛ محسن نوکاریزی؛ حسن بهزادی؛ بختیار شعبانی ورکی


بررسی تأثیرگذاری رفتار اشتراک گذاری اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی مجازی بر سرمایه اجتماعی

دوره 35، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 605-632

10.35050/JIPM010.2020.033

سید مهدی نارمنجی؛ نصرت ریاحی نیا؛ محسن نوکاریزی؛ محمد زره ساز


روش ردیابی چشم در تعامل انسان-رایانه؛ بررسی فرایند تعامل بر پایه داده‌های حرکات چشم

دوره 34، شماره 1، آذر 1397، صفحه 349-374

10.35050/JIPM010.2018.013

مهدی زاهدی نوقابی؛ رحمت الله فتاحی؛ جواد صالحی فدردی؛ محسن نوکاریزی