نویسنده = محمد حسن زاده
ارائه الگوی هستی‌شناسی حاکمیت فضای سایبر:طرح یک تعریف جامع

دوره 39، شماره 2، دی 1402، صفحه 425-452

10.22034/jipm.2023.706799

هاتف رسولی؛ محمد حسن زاده؛ سمانه رحیمیان


بررسی ﺗﺄثیر فرهنگ سازمانی بر راهبرد‌های مدیریت دانش

دوره 28، شماره 3، بهمن 1392، صفحه 583-610

محمد حسن زاده؛ علیرضا نصرتی


بررسی نحوه جریان اطلاعات در پژوهشکده‌های دانشگاه تربیت‌مدرس تهران

دوره 25، شماره 3، فروردین 1389، صفحه 373-388

محمد حسن زاده؛ آرش محمدخانی


رابطه خوداستنادی و هم‌آیندی مؤلفان با ضریب تأثیر نشریات در ایران: مطالعه موردی نشریات حوزه اقتصاد

دوره 25، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 207-226

هاشم عطاپور؛ محمد حسن‌زاده؛ عبدالرضا نوروزی‌چاکلی