نویسنده = سیدمهدی طاهری
ارایه مدل مدیریت کیفیت داده برای حکمرانی داده با استفاده از روش فراترکیب

دوره 38، شماره 4، تیر 1402، صفحه 1533-1564

10.22034/jipm.2023.698597

سحر بنیادی؛ نجلا حریری؛ سیدمهدی طاهری؛ رویا پورنقی


بررسی الگوهای مدل کسب و کار داده محور

دوره 36، شماره 1، مهر 1399، صفحه 243-270

10.35050/JIPM010.2020.020

مصطفی امینی؛ نجلا حریری؛ مجید غیوری ثالث؛ فهیمه باب الحوائجی؛ سید مهدی طاهری


تبیین فرانمای تولید داده‌های ساختارمند (اسکیماداتاُرگ) و تحلیل رویکرد آن به پردازش و سازماندهی اشیای محتوایی وب

دوره 34، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 1767-1798

10.35050/JIPM010.2019.021

مرتضی محمدی استانی؛ مظفر چشمه سهرابی؛ احمد شعبانی؛ عاصفه عاصمی؛ سیدمهدی طاهری


موتورهای کاوش وب، و نمایه‌سازی و رتبه‌بندی اشیای محتوایی حاوی عناصر فراداده‌ای دسترس‌پذیر در محیط های اطلاعاتی پویا

دوره 27، شماره 4، مهر 1391، صفحه 907-920

فائزه السادات طباطبایی امیری؛ سیدمهدی طاهری؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ فریده عصاره؛ عبدالحمید معرف زاده