نویسنده = بابک سهرابی
شناخت و تحلیل سیستمی متدولوژی‌های کیفیت داده و ارائه یک چارچوب جامع (با استفاده از روش فراترکیب)

دوره 36، شماره 3، فروردین 1400، صفحه 737-766

10.52547/jipm.36.3.737

بابک سهرابی؛ حمیدرضا یزدانی؛ محمدجواد ارشادی؛ سوده دوروش


ارائه الگوی کاربردی برای سنجش میزان توانمندی تسهیم دانش (بررسی دانشگاه‌های دولتی تهران)

دوره 26، شماره 1، آذر 1389، صفحه 5-28

بابک سهرابی یورتچی؛ ایمان رئیس وانانی؛ سپیده شفیعا