نویسنده = مهدیه میرزابیگی
مطالعه‌ی رفتار اطلاع‌جویی کاربران از طریق ثبت امواج مغزی با کمک الکتروآنسفالوگرافی: یک مرور نظام‌مند

دوره 38، شماره 2، دی 1401، صفحه 337-377

10.35050/JIPM010.2022.038

المیرا خانلرخانی؛ مهدیه میرزابیگی؛ هاجر ستوده؛ مسعود فضیلت پور؛ محمد نامی


تأثیر کمبود و پراکندگی داده بر اثربخشی نتایج سامانه ژورنال‌یاب رایسست: مطالعه موردی حوزه فنی و مهندسی

دوره 37، شماره 4، تیر 1401، صفحه 1293-1318

10.35050/JIPM010.2022.011

نرجس ورع؛ مهدیه میرزابیگی؛ هاجر ستوده؛ سیدمصطفی فخراحمد؛ نیلوفر مظفری


اجتناب از اطلاعات: یک مرور نظام‌مند

دوره 37، شماره 2، آذر 1400، صفحه 387-410

10.52547/jipm.37.2.387

مهسا ترابی؛ مهدیه میرزابیگی


شناسایی چالش‌های برگردان اسامی فارسی به انگلیسی در پایگاه وب آو ساینس

دوره 35، شماره 4، مرداد 1399، صفحه 1065-1094

10.35050/JIPM010.2020.029

مهسا کاوه؛ مهدیه میرزابیگی؛ هاجر ستوده؛ امیرسعید مولودی


مقایسه فرصت‌های دگرسنجی و تحلیل استنادی در ارزیابی پژوهش

دوره 34، شماره 1، آذر 1397، صفحه 113-138

10.35050/JIPM010.2018.005

هاجر ستوده؛ معصومه روایی؛ مهدیه میرزابیگی


ارزیابی بخش راهنمای نویسندگان نشریات علمی- پژوهشی ایران

دوره 31، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 631-649

10.35050/JIPM010.2016.008

جواد عباس پور؛ مهدیه میرزابیگی؛ محمد امین زینلی