نویسنده = محسن شفیعی نیک آبادی
نقش نظام‌های مدیریت امنیت اطلاعات در بهبود عملکرد زنجیره تأمین (ویژه‌نامه مدیریت کتابخانه‌ها)

دوره 27، شماره 1، بهمن 1390، صفحه 463-482

محمدرضا تقوا؛ احمد جعفریان؛ محسن شفیعی نیک آبادی