نویسنده = مهدی شامی زنجانی
ارائه چارچوبی برای تبیین شایستگی‌های مدیر ارشد دانش با روش فراترکیب

دوره 33، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 1419-1450

10.35050/JIPM010.2018.021

نرگس فرزانه کندری؛ مهدی شامی زنجانی؛ امیر مانیان؛ علیرضا حسن زاده


شناسایی و رتبه‌بندی اصول راهنمای استقرارموفقیت‌آمیز مدیریت دانش با استفاده از مدل APQC

دوره 30، شماره 1، آذر 1393، صفحه 61-89

10.35050/JIPM010.2014.002

سعیده محمدرائی نائینی؛ مهدی شامی زنجانی؛ محمد موسی‌خانی


ارائه مدلی برای موفقیت تسهیم دانش 2 (تسهیم دانش اجتماعی) در سازمان ها

دوره 29، شماره 4، مهر 1393، صفحه 903-930

10.35050/JIPM010.2014.013

مهدی شامی زنجانی؛ سید محمد قاسم تبار


رویکردی کیفی در بررسی وضعیت زیرساخت‌های تسهیم دانش در طرح جامع مالیاتی کشور

دوره 27، شماره 1، بهمن 1390، صفحه 67-91

مهدی شامی زنجانی؛ محمدرضا مهرگان؛ امیر مانیان؛ حمید رحیمیان


ارائه مدلی برای تسهیم دانش در طرح ها بر مبنای ویژگی های آن ها

دوره 26، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 235-258

محمدرضا مهرگان؛ امیر مانیان؛ حمید رحیمیان؛ مهدی شامی زنجانی