نویسنده = غلامحسین زمانی
رویکرد نظریه‌‌ شبکه‌کنشگران و کاربرد آن در بررسی سامانه ‌اطلاعات اقلیمی کشاورزی

دوره 28، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 433-454

مریم شریف زاده؛ غلامحسین زمانی؛ عزت الله کرمی؛ محمدتقی ایمان؛ داور خلیلی