نویسنده = فاطمه شیخ شعاعی
بنیانی برای طراحی مدل بلوغ کتابخانه دیجیتالی: کاربرد روش فراترکیب

دوره 32، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 843-874

10.35050/JIPM010.2017.040

فاطمه شیخ شعاعی؛ نادر نقشینه؛ سیروس علیدوستی؛ مریم ناخدا


فرایند داوری مقالات در مجلات علمی ایران

دوره 28، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 305-346

محمد ابویی اردکان؛ سیدآیت الله میرزایی؛ فاطمه شیخ شعاعی


ویژگی‌های ضروری برای نرم‌افزار مدیریت محتوا و داوری مجله‌های علمی

دوره 25، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 289-315

فاطمه شیخ‌شعاعی؛ مهدی حسینی