نویسنده = محمدتقی تقوی فرد
ابعاد و مولفه های فرهنگ امنیت اطلاعات: یک مرور سیستماتیک

دوره 38، شماره 4، تیر 1402، صفحه 1257-1281

10.22034/jipm.2023.706394

سهیلا جعفرنژآد ثانی؛ محمدرضا تقوا؛ محمدتقی تقوی فرد؛ میرعلی سیدنقوی


مدلی برای تحقق حاکمیت الکترونیک در ایران

دوره 33، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 1531-1556

10.35050/JIPM010.2018.025

امیر شجاعان؛ سیدمحمد تقی تقوی فرد


عوامل مؤثر بر استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان (مورد مطالعه: بانک ملت)

دوره 27، شماره 3، تیر 1391، صفحه 539-559

محمدتقی تقوی فرد؛ محسن زاهدی ادیب؛ مصطفی ترابی