نویسنده = عبدالرضا نوروزی چاکلی
انتظارات پژوهشگران حوزه مهندسی در دانشگاه تهران از شبکه اجتماعی پژوهشی ریسرچ‌گیت

دوره 33، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 707-726

10.35050/JIPM010.2018.078

مریم رحمانی؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ امیر رضا اصنافی