نویسنده = یعقوب نوروزی
بهینه‌سازی سازماندهی اسناد متنی فارسی با استفاده از تکنیک خوشه‌بندی

دوره 38، شماره 3، فروردین 1402، صفحه 981-1010

10.22034/jipm.2023.698613

الهام یلوه؛ یعقوب نوروزی؛ اشکان خطیر


پژوهش‌های حیطه ربط در ایران: مرور نظام‌مند

دوره 36، شماره 3، فروردین 1400، صفحه 621-654

10.52547/jipm.36.3.621

یعقوب نوروزی؛ سمانه خویدکی؛ زهرا صدرآبادی


ارائه الگوی مفهومی به کارگیری اینترنت اشیا در خدمات نوین کتابخانه‌های دیجیتال ایران

دوره 35، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 693-728

10.35050/JIPM010.2020.036

مسعود رزمی شندی؛ یعقوب نوروزی؛ مهدی علیپور حافظی