نویسنده = امیر مانیان
طراحی مدل عوامل مؤثر بر تداوم استفاده از سیستم‌های اطلاعات (مورد مطالعه: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)

دوره 34، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 1535-1560

10.35050/JIPM010.2019.013

سامان زینالی؛ محمد موسی خانی؛ امیر مانیان؛ علیرضا حسن زاده


ارائه چارچوبی برای تبیین شایستگی‌های مدیر ارشد دانش با روش فراترکیب

دوره 33، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 1419-1450

10.35050/JIPM010.2018.021

نرگس فرزانه کندری؛ مهدی شامی زنجانی؛ امیر مانیان؛ علیرضا حسن زاده


رویکردی کیفی در بررسی وضعیت زیرساخت‌های تسهیم دانش در طرح جامع مالیاتی کشور

دوره 27، شماره 1، بهمن 1390، صفحه 67-91

مهدی شامی زنجانی؛ محمدرضا مهرگان؛ امیر مانیان؛ حمید رحیمیان