نویسنده = محمد مهرآیین
ارائه چارچوبی برای سنجش میزان بلوغ همراستایی عملیاتی (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)

دوره 38، شماره 1، مهر 1401، صفحه 305-336

10.35050/JIPM010.2022.023

الفت گنجی بیدمشک؛ محمد مهرآیین؛ علیرضا پویا؛ یعقوب مهارتی


اینترنت اشیا در مدیریت زنجیره تأمین: مروری نظام‌مند با استفاده از رویکرد قیف پارادایمی

دوره 37، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 59-82

10.52547/jipm.37.1.59

محسن رجب‌زاده؛ شعبان الهی؛ علیرضا حسن‌زاده؛ محمد مهرآیین