نویسنده = محمدامین عرفان منش
بررسی مشارکت پژوهشگران روانشناسی و روانپزشکی کشور در تولید علم

دوره 29، شماره 1، اسفند 1392، صفحه 137-163

10.35050/JIPM010.2013.006

محمدامین عرفان منش؛ والاعلی روحانی؛ رضا بصیریان جهرمی؛ زهره غلامحسین زاده