نویسنده = سعیده ابراهیمی
شناخت عوامل مشوّق و بازدارنده تسهیم دانش در شبکه‌های اجتماعی علمی پیوسته

دوره 33، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 967-988

10.35050/JIPM010.2018.037

سحر انبارکی؛ عبدالرسول جوکار؛ سعیده ابراهیمی


بررسی رابطه بین سنجه‌های رؤیت‌پذیری و ذخیره با شاخص استناد در نظام التمتریکس پلاس

دوره 31، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 693-693

10.35050/JIPM010.2016.011

سعیده ابراهیمی؛ فاطمه ستاره؛ مسعود حسین چاری