نویسنده = Mohammad Reza Esmaili Givi
Challenges and Complexities in Leveraging Data for Evidence-Based Policy making A Scoping Review

دوره 39، ویژه نامه انگلیسی 2، فروردین 1403، صفحه 27-52

10.22034/jipm.2024.711524

Mostafa Mahmoudi؛ Sajjad Eskandari؛ Mohammad Reza Esmaili Givi


ارزیابی مدل مفهومی باورپذیری اطلاعات وب: رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری

دوره 34، شماره 3، تیر 1398، صفحه 993-1022

10.35050/JIPM010.2019.029

حمید کشاورز؛ فاطمه فهیم نیا؛ علیرضا نوروزی؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی


بازمفهوم‌سازی سواد اطلاعاتی برای تیم‌های طراحی نرم افزار کتابخانه

دوره 33، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 1659-1684

10.35050/JIPM010.2018.029

فاطمه رنجبری؛ نادر نقشینه؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی


اولویت‌بندی کیفیت خدمات مراکز اطلاعاتی براساس مدل کانو و تأثیر عملکرد نامتقارن

دوره 33، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 589-614

10.35050/JIPM010.2018.073

سعیده روحمند؛ محمد رضا اسمعیلی گیوی؛ علی اصغر پور عزت


بررسی رابطه سواد رسانه‌ای و سواد اطلاعاتی دانشجویان علوم ارتباطات و علم اطلاعات و دانش‌شناسی

دوره 32، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 581-604

10.35050/JIPM010.2017.054

الهام اسمعیل پونکی؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی؛ فاطمه فهیم نیا


شناسایی و تحلیل عامل‌های مهم در برونداد علمی دانشگاه‌ها با استفاده از شبکه عصبی

دوره 32، شماره 1، آذر 1395، صفحه 5-24

10.35050/JIPM010.2016.017

سجاد محمدیان؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی؛ نادر نقشینه