نویسنده = محمود بی‌جن‌خان
تحلیل‌گر تصریفی فارسی معاصر

دوره 36، شماره 4، تیر 1400، صفحه 945-969

10.52547/jipm.36.4.945

داوود حیدرپور؛ الهام سبط؛ محمود بی‌جن‌خان؛ مصطفی صالحی؛ هادی ویسی


معرفی مدلی ساختاری-احتمالاتی برای تبدیل حرف به واج در متون فارسی

دوره 31، شماره 4، مرداد 1395، صفحه 1121-1141

10.35050/JIPM010.2016.006

الهام علایی ابوذر؛ محمود بی جن خان