نویسنده = سیّد محمّد باقر نجفی
مقدمه‌ای بر معیارهای انتخاب دانش‌های پیشران

دوره 34، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 487-516

10.35050/JIPM010.2019.045

اسرین رحمانی؛ سید محمد باقر نجفی؛ محمد شریف کریمی


قابلیّت اثرگذاری پژوهش‌های فزاینده ایران بر توسعه کشور

دوره 33، شماره 1، آذر 1396، صفحه 25-52

10.35050/JIPM010.2017.002

وحید احسانی؛ موسی اعظمی؛ سیّد محمّد باقر نجفی؛ فرامرز سهیلی


قابلیت اثرگذاری پژوهش‌های علمی ایران بر اساس کیفیّت برون‌دادهای آن‌ها

دوره 32، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 631-660

10.35050/JIPM010.2017.032

وحید احسانی؛ موسی اعظمی؛ سیّد محمّد باقر نجفی؛ فرامرز سهیلی


اثربخشی پژوهش های علمیِ داخلی بر شاخص‌های توسعه‌ی ایران

دوره 32، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 319-347

10.35050/JIPM010.2017.044

وحید احسانی؛ موسی اعظمی؛ سیّد محمّد باقر نجفی؛ فرامرز سهیلی