نویسنده = عاصفه عاصمی
واکاوی مفاهیم تشکیل‌دهنده و توسعه و ارزیابی مدل عمومی تبادل اطلاعات علمی کتابخانه دیجیتال در بستر اینترنت اشیا

دوره 37، شماره 2، آذر 1400، صفحه 587-615

10.52547/jipm.37.2.587

نیره سادات سلیمان‌زاده نجفی؛ عاصفه عاصمی؛ مظفر چشمه سهرابی؛ احمد شعبانی


شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر آینده بازیابی اطلاعات متنی به روش تحلیل تأثیر متقابل روندها

دوره 36، شماره 3، فروردین 1400، صفحه 861-892

10.52547/jipm.36.3.861

ابوالفضل اسدنیا؛ مهرداد چشمه سهرابی؛ احمد شعبانی؛ عاصفه عاصمی؛ محسن طاهری دمنه


ارائه مدل دسته‌بندی موضوعی تولیدات علمی حوزه سلامت با استفاده از روش‌های متن‌کاوی

دوره 35، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 553-574

10.35050/JIPM010.2020.061

محبوبه شکوهیان؛ عاصفه عاصمی؛ احمد شعبانی؛ مظفر چشمه سهرابی


شناسایی بافت های مؤثر در ایجاد پیشنهادهای پرسش: مرور نظام مند

دوره 35، شماره 1، آذر 1398، صفحه 141-172

10.35050/JIPM010.2019.005

احمد شعبانی؛ مریم آذرگون؛ مظفر چشمه سهرابی؛ عاصفه عاصمی


تبیین فرانمای تولید داده‌های ساختارمند (اسکیماداتاُرگ) و تحلیل رویکرد آن به پردازش و سازماندهی اشیای محتوایی وب

دوره 34، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 1767-1798

10.35050/JIPM010.2019.021

مرتضی محمدی استانی؛ مظفر چشمه سهرابی؛ احمد شعبانی؛ عاصفه عاصمی؛ سیدمهدی طاهری


اپیدمیولوژی اطلاعات: مفهومی نوظهور در حیطه تعامل انسان و اطلاعات مبتنی بر دیدگاه آیزنباخ

دوره 32، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 605-630

10.35050/JIPM010.2017.031

شهره سیدحسینی؛ عاصفه عاصمی؛ احمد شعبانی؛ مظفر چشمه سهرابی