نویسنده = امیر مانیان
ارائه مدلی برای تسهیم دانش در طرح ها بر مبنای ویژگی های آن ها

دوره 26، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 235-258

محمدرضا مهرگان؛ امیر مانیان؛ حمید رحیمیان؛ مهدی شامی زنجانی