نویسنده = محمدجواد ارشادی
شناخت و تحلیل سیستمی متدولوژی‌های کیفیت داده و ارائه یک چارچوب جامع (با استفاده از روش فراترکیب)

دوره 36، شماره 3، فروردین 1400، صفحه 737-766

10.52547/jipm.36.3.737

بابک سهرابی؛ حمیدرضا یزدانی؛ محمدجواد ارشادی؛ سوده دوروش


پایش شاخص‌های کیفیت داده‌های پژوهشی به کمک نمودار کنترل مشاهده‌های انفرادی با دامنه متحرک

دوره 35، شماره 4، مرداد 1399، صفحه 953-978

10.35050/JIPM010.2020.025

آیناز اشتریان اصفهانی؛ محمدجواد ارشادی؛ امیر عزیزی