نویسنده = حسن بهزادی
تحلیل و نقد بازنمایی‌گرایی در کنش بازیابی اطلاعات

دوره 37، شماره 2، آذر 1400، صفحه 497-526

10.52547/jipm.37.2.497

محبوبه فراشباشی آستانه؛ محسن نوکاریزی؛ حسن بهزادی؛ بختیار شعبانی ورکی


بررسی مدل ذهنی دانشجویان کارشناسی ارشد نسبت به موتور کاوش گوگل

دوره 32، شماره 4، شهریور 1396، صفحه 989-1016

10.35050/JIPM010.2017.022

اعظم صفری؛ حسن بهزادی؛ ایرج رداد