نویسنده = مهردخت وزیرپورکشمیری
روابط کتابشناختی در مارک و همخوانی آن با الگوی اف.آر.بی.آر. براساس قواعد آر.دی.ای.

دوره 28، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 545-566

مهسا فردحسینی؛ سیدابراهیم عمرانی؛ مهردخت وزیرپورکشمیری


مقایسه میزان دقت راهنماهای موضوعی وب در بازیابی اطلاعات فنّی-مهندسی

دوره 27، شماره 3، تیر 1391، صفحه 597-616

مهردخت وزیرپورکشمیری؛ بهاره فزونی