نویسنده = آمنه سلیمانی ده دیوان
اشتراک‌گذاری داده‌های پژوهشی مطالعه موردی: اعضای هیئت علمی پزشکی

دوره 38، شماره 1، مهر 1401، صفحه 193-220

10.35050/JIPM010.2022.019

آمنه سلیمانی؛ عادل سلیمانی نژاد؛ فریبرز درودی


استفاده مجدد از داده‌های پژوهشی در ایران: شناسایی عناصر و الزامات

دوره 35، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 663-692

10.35050/JIPM010.2020.035

آمنه سلیمانی ده دیوان؛ فاطمه فهیم نیا؛ نادر نقشینه؛ عادل سلیمانی نژاد