نویسنده = مریم آذرگون
شناسایی بافت های مؤثر در ایجاد پیشنهادهای پرسش: مرور نظام مند

دوره 35، شماره 1، آذر 1398، صفحه 141-172

10.35050/JIPM010.2019.005

احمد شعبانی؛ مریم آذرگون؛ مظفر چشمه سهرابی؛ عاصفه عاصمی


روش‌شناسی ساخت و طراحی هستی‌نگاشت‌ها:مورد پژوهی حوزه علم‌سنجی

دوره 33، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 1761-1788

10.35050/JIPM010.2018.033

مرتضی محمدی استانی؛ مریم آذرگون؛ مظفر چشمه سهرابی