نویسنده = قاسم موحدیان
واکاوی نظام معنایی گفتمان سازماندهی اطلاعات دیجیتال در برچسب‌گذاری اجتماعی

دوره 37، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 781-806

10.35050/JIPM010.2022.296

قاسم موحدیان؛ احمد شعبانی؛ مهرداد چشمه سهرابی؛ عاصفه عاصمی


تبیین رویکرد ریزوماتیک در نظام‌های سازماندهی دانش و اطلاعات با تأکید بر فضای وب

دوره 35، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 817-846

10.35050/JIPM010.2020.040

قاسم موحدیان؛ احمد شعبانی؛ مظفر چشمه سهرابی؛ عاصفه عاصمی