نویسنده = محمد عابدی
چگونگی پردازش داده‌ی شخصی خاص در حقوق اتحادیه اروپا و بررسی آن در نظام حقوقی ایران

دوره 39، شماره 1، مهر 1402، صفحه 157-199

10.22034/jipm.2023.706403

مهدیه لطیف زاده؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی؛ محمد عابدی


تحلیل بستر قانونی حمایت از داده شخصی در اتحادیه اروپا

دوره 37، شماره 2، آذر 1400، صفحه 439-472

10.52547/jipm.37.2.439

مهدیه لطیف‌زاده؛ سید محمدمهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی؛ محمد عابدی