نویسنده = رحمت الله فتاحی
نقش متغیرهای جمعیت‌شناختی در میزان بسامد سوگیری‌های شناختی در فرایند بازیابی اطلاعات

دوره 36، شماره 1، مهر 1399، صفحه 127-154

10.35050/JIPM010.2020.016

گیسو گمرکی؛ حسن بهزادی؛ رحمت الله فتاحی؛ جواد صالحی فدردی


از رفتار اطلاع‌یابی تا رفتار دانشیابی: واکاوی سیر تحول مفهومی و نظری

دوره 34، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 1939-1966

10.35050/JIPM010.2019.027

علی اکبری؛ طاهره ریگی؛ رحمت الله فتاحی


علم اطلاعات و دانش‌شناسی: سرشت و کارکردهای آن

دوره 29، شماره 1، اسفند 1392، صفحه 3-34

10.35050/JIPM010.2013.001

رحمت‌الله فتاحی؛ امیر ریسمانباف


یادداشت سردبیر ـ جای خالی نوآوری: چالش جدی در پژوهشهای ما

دوره 25، شماره 4، شهریور 1389، صفحه 569-571

سید رحمت‌الله فتاحی