کلیدواژه‌ها = اعتماد
پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران: بسط مدل پذیرش فناوری

دوره 24، شماره 3، فروردین 1388، صفحه 5-33

محمدعلی باقری؛ محمدتقی حمیدی بهشتی؛ سیروس علیدوستی