کلیدواژه‌ها = متن‌کاوی
امکان سنجی توسعه هستی شناسی به روش نیمه خودکار مبتنی بر تحلیل بسامد واژگان: مطالعه موردی بیماری «گلوکوم»

دوره 39، شماره 1، مهر 1402، صفحه 131-155

10.22034/jipm.2023.698596

سمیه تمجید؛ فاطمه نوشین فرد؛ ملوک السادات حسینی بهشتی؛ نجلا حریری؛ فهیمه باب الحوائجی


مقایسه عملکرد رویکردهای کشف و استخراج موضوعات کتاب‌های الکترونیکی

دوره 38، شماره 4، تیر 1402، صفحه 1369-1393

10.22034/jipm.2023.698598

فاطمه زرمهر؛ علی منصوری؛ جسین کارشناس


بهینه‌سازی سازماندهی اسناد متنی فارسی با استفاده از تکنیک خوشه‌بندی

دوره 38، شماره 3، فروردین 1402، صفحه 981-1010

10.22034/jipm.2023.698613

الهام یلوه؛ یعقوب نوروزی؛ اشکان خطیر


شناسایی موضوعات داغ و روندها در علم اطلاعات و دانش‌شناسی با استفاده از تکنیک‌های متن-کاوی

دوره 38، شماره 2، دی 1401، صفحه 35-62

10.35050/JIPM010.2022.028

الهه اخوان حریری؛ علی منصوری؛ حسین کارشناس نجف‌آبادی


نمایه‌سازی ماشینی مدارک حوزه بازیابی اطلاعات با استفاده از متن‌کاوی در نرم‌افزار رپیدماینر

دوره 35، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 349-374

10.35050/JIPM010.2020.054

حمیده جعفری پاورسی؛ نجلا حریری؛ مهدی علیپور حافظی؛ فهیمه باب الحوائجی؛ مریم خادمی


جستاری بر فرایند سازماندهی و بازیابی متون وبی مبتنی بر تجمیع مفاهیم معنایی در راستای سازماندهی دانش

دوره 34، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 1879-1904

10.35050/JIPM010.2019.025

سعیده انبایی فریمانی؛ حمید طباطبایی؛ مجتبی کفاشان کاخکی