کلیدواژه‌ها = فراتحلیل
فراتحلیل رابطه‌ی مدیریت دانش و نوآوری در سازمان با تاکید بر ابعاد و متغیرهای میانجی

دوره 34، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 1643-1668

10.35050/JIPM010.2019.017

سلیمه لطیفی جلیسه؛ مهدی خیراندیش؛ اسما افشاری پور


فراتحلیل پژوهش‌های بین المللی مرتبط با داده هوشمند

دوره 34، شماره 3، تیر 1398، صفحه 1077-1102

10.35050/JIPM010.2019.032

امید علی پور؛ شیما مرادی؛ سعید غفاری


ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ: روﯾﮑﺮدی ﺑﻪ ﺗﻠﻔﯿﻖ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﯽ

دوره 29، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 293-316

10.35050/JIPM010.2014.035

سیدنورالله نصراللهی؛ حیدر مختاری؛ مریم سادات سیدین


ترسیم «میان‌رشتگی» در پژوهش‌های علم‌سنجی

دوره 28، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 393-409

محمود خسروجردی؛ محمدکریم بیات