کلیدواژه‌ها = اثربخشی
تأثیر کمبود و پراکندگی داده بر اثربخشی نتایج سامانه ژورنال‌یاب رایسست: مطالعه موردی حوزه فنی و مهندسی

دوره 37، شماره 4، تیر 1401، صفحه 1293-1318

10.35050/JIPM010.2022.011

نرجس ورع؛ مهدیه میرزابیگی؛ هاجر ستوده؛ سیدمصطفی فخراحمد؛ نیلوفر مظفری


شناسایی عامل‌های زیربنایی در اثربخشی نظام‌های یادگیری الکترونیکی

دوره 27، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 385-411

فریدون یزدانی؛ عیسی ابراهیم زاده؛ بهمن زندی؛ احمد علی پور؛ حسین زارع