کلیدواژه‌ها = کیفیت داده
ارایه مدل مدیریت کیفیت داده برای حکمرانی داده با استفاده از روش فراترکیب

دوره 38، شماره 4، تیر 1402، صفحه 1533-1564

10.22034/jipm.2023.698597

سحر بنیادی؛ نجلا حریری؛ سیدمهدی طاهری؛ رویا پورنقی


ارائه یک چارچوب مفهومی برای پیش‌پردازش و بهبود کیفیت نگاره‌های رویداد در فرایندکاوی

دوره 38، شماره 3، فروردین 1402، صفحه 945-979

10.22034/jipm.2023.698594

احمد صالحی؛ محمد اقدسی؛ توکتم خطیبی؛ مجید شیخ محمدی


شناخت و تحلیل سیستمی متدولوژی‌های کیفیت داده و ارائه یک چارچوب جامع (با استفاده از روش فراترکیب)

دوره 36، شماره 3، فروردین 1400، صفحه 737-766

10.52547/jipm.36.3.737

بابک سهرابی؛ حمیدرضا یزدانی؛ محمدجواد ارشادی؛ سوده دوروش


پایش شاخص‌های کیفیت داده‌های پژوهشی به کمک نمودار کنترل مشاهده‌های انفرادی با دامنه متحرک

دوره 35، شماره 4، مرداد 1399، صفحه 953-978

10.35050/JIPM010.2020.025

آیناز اشتریان اصفهانی؛ محمدجواد ارشادی؛ امیر عزیزی


نگاشت علّی مدیریت محصول آماری با رویکرد کیفیت داده

دوره 33، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 1041-1064

10.35050/JIPM010.2018.040

مسعود غفاری؛ عادل آذر؛ اشکان شباک