کلیدواژه‌ها = دانشگاه شیراز
شناخت عوامل مشوّق و بازدارنده تسهیم دانش در شبکه‌های اجتماعی علمی پیوسته

دوره 33، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 967-988

10.35050/JIPM010.2018.037

سحر انبارکی؛ عبدالرسول جوکار؛ سعیده ابراهیمی