کلیدواژه‌ها = اینترنت اشیا
ارائه معماری پیشنهادی به کارگیری اینترنت اشیاء در کتابخانه‌ها‌‌ی دانشگاهی ایران

دوره 38، شماره 4، تیر 1402، صفحه 1457-1498

10.22034/jipm.2023.701680

شبنم شاهینی؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ شهناز خادمی زاده؛ مرجان نادران طحان


واکاوی مفاهیم تشکیل‌دهنده و توسعه و ارزیابی مدل عمومی تبادل اطلاعات علمی کتابخانه دیجیتال در بستر اینترنت اشیا

دوره 37، شماره 2، آذر 1400، صفحه 587-615

10.52547/jipm.37.2.587

نیره سادات سلیمان‌زاده نجفی؛ عاصفه عاصمی؛ مظفر چشمه سهرابی؛ احمد شعبانی


اینترنت اشیا در مدیریت زنجیره تأمین: مروری نظام‌مند با استفاده از رویکرد قیف پارادایمی

دوره 37، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 59-82

10.52547/jipm.37.1.59

محسن رجب‌زاده؛ شعبان الهی؛ علیرضا حسن‌زاده؛ محمد مهرآیین


ارائه مدل اینترنت انرژی برای مدیریت بهینه انرژی با رویکرد ساختاری-تفسیری

دوره 36، شماره 4، تیر 1400، صفحه 1049-1080

10.52547/jipm.36.4.1049

میر حمید تقوی؛ پیمان اخوان؛ روح‌اله احمدی؛ علی بنیادی نائینی


ارائه الگوی مفهومی به کارگیری اینترنت اشیا در خدمات نوین کتابخانه‌های دیجیتال ایران

دوره 35، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 693-728

10.35050/JIPM010.2020.036

مسعود رزمی شندی؛ یعقوب نوروزی؛ مهدی علیپور حافظی