کلیدواژه‌ها = روش دلفی
ارائه الگوی تبیین استراتژی مدیریت دانش مبتنی بر سطح بلوغ با روش دلفی فازی

دوره 32، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 397-420

10.35050/JIPM010.2017.047

پیمان اخوان؛ مریم فیلسوفیان؛ محمد حسین کریمی گوارشکی


بازطراحی اقلام محتوایی پرتالهای استانی ایران

دوره 25، شماره 4، شهریور 1389، صفحه 659-694

سیروس علیدوستی؛ زهراسادات خلیلی


الگوی توصیف و تحلیل پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها

دوره 24، شماره 4، تیر 1388، صفحه 5-28

سیروس علیدوستی؛ پرویز شهریاری؛ محمود خسروجردی؛ فرهاد شیرانی؛ حمیده بیرامی