کلیدواژه‌ها = innovation
A Systematic Review of Innovation Ecosystem Subcategory Metaphors: Towards Evidence-Based Policy Making

دوره 39، ویژه نامه انگلیسی 2، فروردین 1403، صفحه 231-266

10.22034/jipm.2024.711531

Saeed Rahimi؛ Ali Shayan؛ Seyed sepehr Ghazinoory؛ Amir Nazemi


فراتحلیل رابطه‌ی مدیریت دانش و نوآوری در سازمان با تاکید بر ابعاد و متغیرهای میانجی

دوره 34، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 1643-1668

10.35050/JIPM010.2019.017

سلیمه لطیفی جلیسه؛ مهدی خیراندیش؛ اسما افشاری پور