کلیدواژه‌ها = علم سنجی
فراتحلیل پژوهش‌های بین المللی مرتبط با داده هوشمند

دوره 34، شماره 3، تیر 1398، صفحه 1077-1102

10.35050/JIPM010.2019.032

امید علی پور؛ شیما مرادی؛ سعید غفاری


روش‌شناسی ساخت و طراحی هستی‌نگاشت‌ها:مورد پژوهی حوزه علم‌سنجی

دوره 33، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 1761-1788

10.35050/JIPM010.2018.033

مرتضی محمدی استانی؛ مریم آذرگون؛ مظفر چشمه سهرابی


ترسیم نقشه دانش حوزه کتابخانه‌های دیجیتالی در ایران: تحلیل هم‌رخدادی واژگان

دوره 33، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 453-488

10.35050/JIPM010.2018.069

مهدی علیپور حافظی؛ هادی رمضانی؛ عصمت مومنی


قابلیت اثرگذاری پژوهش‌های علمی ایران بر اساس کیفیّت برون‌دادهای آن‌ها

دوره 32، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 631-660

10.35050/JIPM010.2017.032

وحید احسانی؛ موسی اعظمی؛ سیّد محمّد باقر نجفی؛ فرامرز سهیلی


پیشگامان علمی جهان اسلام در حوزه‌ علوم و فنّاوری نانو

دوره 26، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 394-409

فرشته دیده گاه؛ سیده مژگان بینش