کلیدواژه‌ها = تسهیم دانش
شناسایی عوامل موثر بر پذیرش سیستم تسهیم دانش از نظر دانشکاران

دوره 31، شماره 4، مرداد 1395، صفحه 1031-1048

10.35050/JIPM010.2016.002

آمنه خدیور؛ لیلا ابراهیم پور ارنگی


مدلی بر مبنای نظام خبره فازی جهت اندازه‌گیری مدیریت دانش سازمان

دوره 27، شماره 1، بهمن 1390، صفحه 123-142

هوشنگ تقی زاده؛ غلامرضا سلطانی فسقندیس


ارائه مدلی برای تسهیم دانش در طرح ها بر مبنای ویژگی های آن ها

دوره 26، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 235-258

محمدرضا مهرگان؛ امیر مانیان؛ حمید رحیمیان؛ مهدی شامی زنجانی


ارائه الگوی کاربردی برای سنجش میزان توانمندی تسهیم دانش (بررسی دانشگاه‌های دولتی تهران)

دوره 26، شماره 1، آذر 1389، صفحه 5-28

بابک سهرابی یورتچی؛ ایمان رئیس وانانی؛ سپیده شفیعا