کلیدواژه‌ها = Web of Science
بررسی رابطه بین سنجه‌های رؤیت‌پذیری و ذخیره با شاخص استناد در نظام التمتریکس پلاس

دوره 31، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 693-693

10.35050/JIPM010.2016.011

سعیده ابراهیمی؛ فاطمه ستاره؛ مسعود حسین چاری


ترسیم «میان‌رشتگی» در پژوهش‌های علم‌سنجی

دوره 28، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 393-409

محمود خسروجردی؛ محمدکریم بیات