کلیدواژه‌ها = ecosystem
A Systematic Review of Innovation Ecosystem Subcategory Metaphors: Towards Evidence-Based Policy Making

دوره 39، ویژه نامه انگلیسی 2، فروردین 1403، صفحه 231-266

10.22034/jipm.2024.711531

Saeed Rahimi؛ Ali Shayan؛ Seyed sepehr Ghazinoory؛ Amir Nazemi


ارزیابی اکوسیستم کلان داده در ایران با استعاره از مدل ارزیابی اکوسیستم هزاره

دوره 34، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 1613-1642

10.35050/JIPM010.2019.016

رویا دسترنج؛ سیدسپهر قاضی نوری؛ نسرین دسترنج؛ علی شایان