کلیدواژه‌ها = محتوا
ارائه چارچوبی مفهومی برای تعریف عملیاتی از محتوا

دوره 33، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 1207-1230

10.35050/JIPM010.2018.049

حمید رضا خدمتگزار؛ پیام حنفی زاده؛ مهدی علیپور حافظی


اطلاعات و امکانات ارتباطی در وب سایت سازمانهای دولتی: مرور نوشتارها

دوره 26، شماره 3، تیر 1390، صفحه 735-756

سیروس علیدوستی؛ محمدعلی باقری