کلیدواژه‌ها = کتابسنجی
فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات: مطالعه کتابسنجی

دوره 22، شماره 4، تیر 1386، صفحه 37-56

نورالله کرمی؛ رحیم علیجانی؛ مریم صالحی